Press "Enter" to skip to content

Управљање медицинским отпадом

Класификација медицинског отпада има упориште у степену његове ризичности по здравље људи и животиња,као и утицаја на животну средину. Мањи део(10-25%) ,од укупног медицинског отпада, чини опасан отпад,који подлеже посебним токовима,односно његово одлагање предвиђа скуп мера и радњи ,које се предузимају да би се отклониле све опасне карактеристике.

У Заводу постоји Радна група за управљање отпадом на челу са мр сц.др Александром Витковићем.

Све радње у вези са медицинским отпадом спроводе се у складу са постојећим Планом за управљање отпадом,који предлаже Радна група за управљање отпадом, а који је усклађен са Законом о управљању отпадом и Правилником о медицинском отпаду, као препорукама техничке подршке за управљање медицинским отпадом при Министарству здравља РС.

У Заводу се спроводе посебне мере за следећи опасни отпад:

  • Инфективни отпад – одваја се на месту настанка, пакује у прописану амбалажу, третира у аутоклаву и дробилици, а потом се,као безбедна смеса, одлазе у отпад
  • Течни хемијски отпад – пакује се у наменску амбалажу,а потом се испоручује овлашћеним фирмама за транспорт и складиштење хемијског отпада
  • Фармацеутски отпад – посебно се одваја, пакује иИ испоручује овлашћеним фирмама за транспорт и складиштење ове врсте отпада
  • Е-отпад – одваја се и испоручује овлашћеним фирмама за ту врсту отпада.

Осим посебних мера,спроводе се и опште мере у циљу смањења количине укупног отпада, сто је кључни део система за управљање отпадом. У том смислу се у Заводу организовано сакупља следећи рециклибилни материјал:

  • Папир и картон
  • Отпадни фотографски филм
  • Отпадне тонер касете
  • Е-отпад,који не садржи опасне компоненте

Лице одговорно за управљање медицинским отпадом је Гордана Јовановић, медицинска сестра и техничар за медицински отпад.
тел: 011/3811-823
е-маил: pulmodir@yahoo.com

Copyright © Градски завод за плућне болести и туберкулозу - 2023.
Сва права задржана