Press "Enter" to skip to content

Акредитација

Друга посета

На основу измене Решења о именовању спољашњих оцењивача за спровођење друге редовне годишње посете Градском заводу за плућне болести и туберкулозу Београд бр. Р1-201-11-2/2023 од 27.01.2023. године, редовна посета је обављена 09.02.2023. године од стране спољних оцењивача.

У Извештају о другој редовној посети за Градски завод за плућне болести и туберкулозу закључено је да се рад Завода обавља у складу са акредитацијским стандардима на основу којих је Завод достигао акредитацијски статус.

Прва посета

На основу измене Решења о именовању спољашњих оцењивача за спровођење прве редовне годишње посете Градском заводу за плућне болести и туберкулозу Београд бр. Р1-201-11-1/2022 од 18.02.2022. године, рeдoвнa пoсeтa je oбaвљeнa 21.02.2022. гoдинe oд стрaнe спoљaшњих oцeњивaча.

Редовна посета обухвата проверу усклађености рада здравствене установе са стандардима за акредитацију у току трајања акредитације и подразумева увид у рад здравствене установе, преглед документације и планова за унапређење квалитета. У складу са тим, редовна годишња посета се спроводи у циљу утврђивања начина на који Здравствена установа одржава утврђени ниво квалитета на основу кога је стекла сертификат о акредитацији.
 

Дани акредитације од 17.02.2021. до 18.02.2021.

Дана 17.02.2021. и 18.02.2021. оцењивачи АЗУС-а посетили су Градски завод за плућне болести и туберкулозу када је урађен процес самооцењивања. У ком је учествовало 9 тимова. 15. марта 2021. Градски завод за плућне болести и туберкулозу добија сертификат о акредитацији број Р1-201-09/2021 на период од седам година.

Координатор за акредитацију

 • др сци. мед. Дејаном Димићем, лекар специјалиста пнеумофтизиолог, помоћник директора за медицинске послове

Вође тимова за самооцењивање

 1. Милица Вујовић, дипломирани правник, начелник Одељења за правне и административне послове, вођа тима за руковођење
 2. Милица Вујовић, дипломирани правник, начелник Одељења за правне и административне послове, вођа тима за стандарде управљања
 3. Милица Вујовић, дипломирани правник, начелник Одељења за правне и административне послове, вођа тима за људске ресурсе
 4. прим. др Лидија Сагић, лекар специјалиста педијатрије, начелник Одељења за плућне болести и туберкулозу, деце и омладине, вођа тима за управљање информацијама
 5. мр. сци. мед. др Александар Витковић, лекар специјалиста микробиолог, начелник Одељења лабораторије, вођа тима за животну средину
 6. др сци. мед. Дејан Димић, лекар специјалиста пнеумофтизиолог, помоћник директора за медицинске послове, вођа тима за специјалистичко консултативну делатност за одрасло становништво
 7. прим. др Лидија Сагић, лекар специјалиста педијатрије, начелник Одељења за плућне болести и туберкулозу, деце и омладине вођа тима за специјалистичко консултативну делатност за децу и омладину
 8. др Слободанка Миленковић Милетић лекар специјалиста радиологије, начелник Одељења радиолошку дијагностику, вођа тима за радиолошку и бронхолошку дијагностику
 9. прим др Велибор Цанић, лекар специјалиста клиничке биохемије, шеф одсека хематологије и медицинске биохемије, координатор поступка акредитације, вођа тима за лабораторијску дијагностику

Процес акредитације

Уговарање акредитације – Уговор о акредитацији број 5465/1 је потписан дана 20.10.2016. године. Потребан материјал и усмене инструкције за процес самооцењивања је испоручен здравственој установи 26.10.2016. године.

Циљеви здравствене установе у вези са акредитационим процесом

Циљ акредитације Завода представљају активности на сталном унапређењу здравствене заштите кроз успостављање оптималних циљева о задовољавању стандарда као и увођења делотворних механизама за њихово праћење. Успостављање детаљних процедура управљања ризицима у оквиру читаве установе која обезбеђују максималну сигурност пацијената. Жеља за добијањем свеобухватног система квалитета који активно прате све проблеме током пружања здравствених услуга и настојање да се они исправе. Циљ представља и достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду као и веће задовољавање како корисника тако и свих запослених у Заводу. Овим желимо да покажемо да је Завод компетентан за обављање превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације оболелих пацијената од плућних болести и туберкулозе. Процес акредитације нам представља инструмент којим остварујемо поверење у компетентност на бази међународних стандарда.

Мисија

Пружање квалитетне здравствене услуге оболелима од плућних болести и туберкулозе, уз ефикасно коришћење постојећих ресурса, континуирано радећи на превенцији, дијагностици, лечењу и рехабилитацији пацијената, унапређујући здравље корисника перманентним усавршавањем запослених и имплементацијом овладаних вештина и знања и стручности запослених.

Визија

Савремена, ефикасна, акредитована здравствена установа са високо образованим стручним кадром, која свој рад обавља по највишим стандардима, примењујући најновија достигнућа из области патологије плућних болести са циљем очувања и унапређења здравља становништва.

Самооцењивањe

У Градском заводу за плућне болести и туберкулозу, Београд је у периоду од 20.10.2016. до 20.10.2017 урађен процес самооцењивања. У процесу самооцењивања учествовало је 9 тимова који су бројали од 4 до 19 чланова. У тимовима су били заступљени запослени свих нивоа образовања и свих нивоа одговорности у датој служби. Сваки тим је имао вођу тима за самооцењивање који су били одговорни за рад тимова и комуникацију са координатором за акредитацију.
Координатор за акредитацију: прим др Велибор Цанић, специјалиста клиничке биохемије, мастер менаџмента у систему здравствене заштите

Координатор за акредитацију

 • прим др Велибор Цанић, специјалиста клиничке биохемије, мастер менаџмента у систему здравствене заштитe.

Вође тимова за самооцењивање

 1. др Љиљана Тимотијевић, лекар специјалиста пнеумофтизиолог, директор, вођа тима за руковођење
 2. др Љиљана Тимотијевић, лекар специјалиста пнеумофтизиолог, директор, вођа тима за стандарде управљања
 3. Милица Вујовић, дипломирани правник, начелник Одељења за правне и административне послове, вођа тима за људске ресурсе
 4. прим. др Лидија Сагић, лекар специјалиста педијатрије, начелник Одељења за плућне болести и туберкулозу, деце и омладине, вођа тима за управљање информацијама
 5. мр. сци. мед. др Александар Витковић, лекар специјалиста микробиолог, начелник Одељења лабораторије, вођа тима за животну средину
 6. др сци. мед. Дејан Димић, лекар специјалиста пнеумофтизиолог, помоћник директора за медицинске послове, вођа тима за специјалистичко консултативну делатност за одрасло становништво
 7. прим. др Лидија Сагић, лекар специјалиста педијатрије, начелник Одељења за плућне болести и туберкулозу, деце и омладине вођа тима за специјалистичко консултативну делатност за децу и омладину
 8. др Слободанка Миленковић Милетић лекар специјалиста радиологије, начелник Одељења радиолошку дијагностику, вођа тима за радиолошку и бронхолошку дијагностику
 9. прим др Велибор Цанић, лекар специјалиста клиничке биохемије, шеф одсека хематологије и медицинске биохемије, координатор поступка акредитације, вођа тима за лабораторијску дијагностику
Copyright © Градски завод за плућне болести и туберкулозу - 2023.
Сва права задржана