Press "Enter" to skip to content

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп гаражног простора

 

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ((„Службени гласник РС“, бр. 16/2018), Решења Градске управе града Београда- Секретаријата за имовинске и правне послове бр. XXI-04-463.3-141/2015 од 20.01.2016.године, и Одлуке Управног одбора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд бр.2031/1 од 16.05.2018.године , Комисија за издавање у закуп гаражног простора формирана одлуком директора Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд  (бр.  2046/1 од 17.05.2018.године) објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ГАРАЖНОГ  ПРОСТОРА

Издаје се у закуп, поступком прикупљања писмених понуда, за обављање немедицинске делатности гаражни простор површине 365 м2 који се налази у приземљу зграде Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, на адреси Прешевска бр. 33, 11000 Београд, на катастарској парцели бр.4003/3 КО Звездара, уписана у лист непокретности број 472 КО Звездара.

Јавни оглас за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп гаражног простора се објављује у новинама „Новости огласи“ и на интернет страници www.bolestipluca.org.rs

Гаражни  простор даје се у закуп на период од 2 (две) године, за обављање немедицинске делатности, почев од дана 04.06.2018.године

Заинтересовани понуђачи су у обавези да поднесу писмену понуду ради учествовања у поступку за закуп гаражног простора у целини. Најнижа висина закупнине по којој се непокретност даје у закуп износи 101.187,00 динара (минимална цена месечног закупа са ПДВ-ом). Закуподавац задржава право корекције цене тако да висина закупнине, постигнута у поступку прикупљања писаних понуда, прати свако наредно усклађивање висине закупнина.

Гаражни  простор се даје у закуп понуђачу који понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу и са њим ће бити  закључен уговор о закупу.

У цену закупа није урачуната потрошња струје, воде, телефона и остали комунални трошкови.

Закупнина се плаћа до 5-тог у месецу за текући месец, уз тромесечну
валоризацију износа закупнине.

Гаражни  простор се издаје у виђеном стању, празан, без опреме и ствари које се сада налазе у простору, без права на накнадну рекламацију.

Увид у документацију у вези непокретости која се даје у закуп може се вршити сваког радног дана у Одељењу за правне и административне послове Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, у периоду 08:00-09:00 часова до 30.05.2018.године, контакт телефон: 011/ 3811-864

ПОНУДА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ОБАВЕЗНО МОРА ДА САДРЖИ

  • За Физичка лица: Име и презиме, адресу, бр. личне карте, јединствени матични број грађана;За предузетнике:име и презиме предузетника, адресу, бр.личне карте, јединствени број грађана,назив радње, матични број; За правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
  • Доказ о уплати депозита у износу од две почетне месечне закупнине (202.374,00 динара са ПДВ-ом)
  • Понуђач мора на јасан и недвосмислен начин у понуди да означи износ закупнине коју нуди
  • Понуда мора да садржи број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.
  • Правна лица су обавезна да поднесу и потврду надлежног пореског органа о измиреним и доспелим порезима, доприносима и другим јавним дажбинама, не старију од шест месеци).

ПОНУДА МОРА БИТИ ПИСМЕНА ЗАТВОРЕНА И КОВЕРТИРАНА СА НАЗНАКОМ „ПОНУДА ЗА ЗАКУП ГАРАЖНОГ ПРОСТОРА “

Понуда која не садржи наведене елементе сматраће се неважећом и неће бити разматрана.

Понуде које стигну након 30.05.2018. до 09:00 часова неће бити разматране.

Право учешћа у поступку имају сва физичка лица, правна лица и предузетници, који поднесу писмену затворену ковертирану понуду са назнаком „ПОНУДА  ЗА ЗАКУП ГАРАЖНОГ ПРОСТОРА најкасније до 30.05.2018.године до 09:00 часова на адресу Прешевска бр.35, Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд

Гаражни  простор издаје се на период од 2 (две) године, почев од 04.06.2018. године.

Закупац нема право промене обављања уговорене делатности, без претходне писмене сагласности Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд

Закупац нема право издавања гаражног простора у подзакуп нити има право промене намене простора.

Закупац је дужан да приликом закључења уговора о закупу достави бланко соло меницу и менично овлашћења као инструмент обезбеђења плаћања будућег закупа

Депозит се уплаћује у износу од две почетне месечне закупнине за пословни простор који се издаје у закуп (202.374,00 динара са ПДВ-ом)  на рачун број 840-506667-20, који се води код   Управе за трезор, сврха уплатe: депозит за учешће на лицитацији за гаражни простор,  прималац: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, ул. Прешевска бр.35

Уколико понуђач не достави понуду у року означеном у огласу, неће моћи да учествује у поступку, а износ депозита се враћа у року од 8 дана од дана отварања понуда.

Учеснику у поступку чија понуда није прихваћена, депозит се враћа у року од осам дана од дана доношења одлуке Комисије.

Учеснику који уложи приговор, депозит се враћа у року од 8 дана од дана када одлука Комисије о додели гаражног простора у закуп постане коначна.

Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана коначности Одлуке о додели у закуп гаражног простора уплати разлику износа депозита и износа из понуде, на име цене месечне закупнине а затим у додатном року од пет дана закључи уговор о закупу гаражног простора. Уговор ће бити закључен за период од  2 (две) године почев од 04.06.2018.године.

Учесник у поступку прикупљања писмених понуда чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако у  року из претходног става не изврши уплату разлике и не закључи уговор о закупу.

Отварање понуда ће бити одржано дана 30.05.2018. године са почетком у 13 часова, у Сали Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска бр. 35, 11000 Београд

Гаражни простор се може погледати   радним данима до 30.05.2018.године од 13:00 до 17:00 часова.

Контакт телефон за разгледање простора:  063/353267

Председник комисије

дипл.правник Милица Лазовић

Copyright © Градски завод за плућне болести и туберкулозу - 2023.
Сва права задржана