Medicinski otpad

Klasifikacija medicinskog otpada ima uporište u stepenu njegove rizičnosti po zdravlje ljudi i životinja,kao i uticaja na životnu sredinu. Manji deo(10-25%) ,od ukupnog medicinskog otpada, čini  opasan otpad,koji podleže posebnim tokovima,odnosno njegovo odlaganje predviđa skup mera i radnji ,koje se preduzimaju da bi se otklonile sve opasne karakteristike.

U Zavodu postoji Radna grupa za upravljanje otpadom na čelu sa mr sc.dr Aleksandrom Vitkovićem.

Sve radnje u vezi sa medicinskim otpadom sprovode se u skladu sa  postojećim Planom za upravljanje otpadom,koji predlaže Radna grupa za upravljanje otpadom, a koji je usklađen sa Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom o medicinskom otpadu, kao  preporukama tehničke podrške za upravljanje medicinskim otpadom  pri Ministarstvu zdravlja RS.

U Zavodu se sprovode posebne mere za sledeći opasni otpad:

  • Infektivni otpad – odvaja se na mestu nastanka, pakuje u propisanu ambalažu, tretira u autoklavu i drobilici, a potom se,kao bezbedna smesa, odlaze u otpad
  • Tečni hemijski otpad – pakuje se u namensku ambalažu,a potom se isporučuje ovlašćenim firmama za transport i skladištenje hemijskog otpada
  • Farmaceutski otpad – posebno se odvaja, pakuje iI isporučuje ovlašćenim firmama za transport i skladištenje ove vrste otpada
  • E-otpad – odvaja se i isporučuje ovlašćenim firmama za tu vrstu otpada.

Osim posebnih mera,sprovode se i opšte mere u cilju smanjenja količine ukupnog otpada, sto je ključni deo sistema za upravljanje otpadom. U tom smislu se u Zavodu organizovano sakuplja sledeći reciklibilni materijal:

  • Papir i karton
  • Otpadni fotografski film
  • Otpadne toner kasete
  • E-otpad,koji ne sadrži opasne komponente

Lice odgovorno za upravljanje medicinskim otpadom je Gordana Jovanović, medicinska sestra i tehničar za medicinski otpad, tel: 011/3811-819, e-mail: medicinskiotpad@gmail.com

 

Kućni red

...

Read more

Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse

...

Read more

Medicinski otpad

...

Read more

Spisak apoteka

...

Read more

Besplatno savetovalište

...

Read more